Home | Visie en aanpak | Producten en diensten | Werkervaring en opdrachten | Profiel Willem Weeterings | Contact

Visie en aanpak

Het sturen op resultaten en maatschappelijke effecten wordt steeds belangrijker voor overheidsorganisaties. Sturing op input verschuift steeds meer naar sturing op output en outcome. Overheidsorganisaties laten daarmee een voortdurende dynamiek zien, een bijna continue doorontwikkeling. Om effectief en efficiënt te kunnen sturen op het vertalen van lange termijnvisie en doelstellingen bij de overheid in heldere prestaties wordt de verbinding tussen inhoud/beleid en bedrijfsvoering steeds belangrijker. Wij zien daarom in de non-profit sector een steeds verder groeiende behoefte aan professionalisering en verzakelijking en een roep om resultaatgericht sturen. Deze behoefte leidt tot een groeiende aandacht voor thema’s als (intergemeentelijke) samenwerking, klantgericht werken, ketensturing, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierbij gaat het niet alleen om structuurontwikkeling, maar ook om cultuurontwikkeling.

In een complexe omgeving wordt integrale sturing steeds belangrijker, van beleid, van programma’s, van bedrijfsvoering, van samenwerking in ketens. De uitdaging hierbij is om de balans te vinden tussen interne bedrijfsmatigheid en externe democratische legitimatie. Hierbij is de publieke en bestuurlijke context een wezenlijk aspect. In onze aanpak verbinden we deze aspecten.

Uitgangspunt bij onze aanpak zijn de te leveren prestaties van de organisatie. Het sturen op de te bereiken doelstellingen en effecten is leidend voor de wijze waarop de organisatie en de bedrijfsvoering zich ontwikkelen. De focus komt hierbij steeds meer te liggen bij de externe gerichtheid. Wij leveren tegen deze achtergrond adviezen die concreet en implementeerbaar zijn. Om draagvlak en borging voor veranderingen te versterken vinden we het belangrijk om tijdens de fase van onderzoek en advies betrokken medewerkers zoveel mogelijk “mee te nemen”.

Weeterings Management Consulting - Klaverveld 9 - 4854 KT Bavel - t: 06-13615090 - kvk: 20142620